Articles

Articles in Gujarati

  1. “Khristi Dharma, Dalitvad ane Ubharti Vastvikao”, Nayamarg, Februari 16, 1997, pp. 16-20.
  2. “Gujartma Bhukampnu Komvadikaran", Arathat, Vol. 20, No. 3, 2001.
  3. “Gujaratma Vikas ane Vanchittane Sambandit Muddao", Arthat, Vol. 20, No.4, October-December 2001, pp. 61-66.
  4. “Adivasi Ane Panchayatoni Chuntanio", Naya Marg, Vol. 24. No. 6, 16 March 2001.
  5. “Jati ane Vansh", in Martin Macwan and Chandu Mehriya (eds), Dalit Samasya Jagat Chokma, Vadodara: Parivartan Trust, 2001.
  6. “Gujaratni Asmita ane Khristio", in Uttambhai Parmar (ed.), Gujaratni Asmita: Mari Najare, Kim: Kim Education Society, 2008, pp. 369-376.
  7. With A. M. Shah and Pravin J. Patel, "Nashilu Misran: Gujarati ane Hindu Gaurav", Nayamarg, April, 2008, pp. 21-24.
  8. “Gujaratni Asmita ane Khristio", in Varghese Paul and Naveen Macwan (eds), Vikasna Hamsafar: Gujaratna Vikasma Kristionu Pradhan, Anand: Gujarat Sahitya Praksh, 2011.
  9. Shah, Jayesh, "Kendra-Rajya Sambandho: Padkaro ane Bhavishya" (in Gujarati), Bhumiputra, Vol, 60, No. 3, pp. 5-7. Also in Nayamarg, Vol. 35, No. 19, pp. 10-13 and Nireekshak, No. 19, 2013. pp. 16-18. 
  10. Shah, Jayesh, "Udarikaran ane Vaishvikikaranna Vayrama Bharatno Madhyam Varg" (in Gujarati), Nireekshak, No. 2, 16 January 2014, pp. 9-11.

Find Out More: